REGULAMIN KONKURSÓW

Regulamin Konkursów

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji Konkursów na antenie Radia Silesia zwanych dalej „Konkursem” lub „Konkursami”.

2.Konkurs organizowany jest przez Radio Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy placu Grunwaldzkim 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522641, nr NIP 634-283-11-44, kapitał zakładowy 5.000,- zł., zwaną dalej „Radio” lub „Organizatorem”.

3.Celem Konkursu jest wyłonienie spośród osób biorących udział t.j. „Uczestników”, zwycięscy Konkursu.

4.Telefoniczne zgłoszenie swego udziału na antenie Radia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, nadto zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu pozbawia go statusu Uczestnika oraz prawa do nagrody.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie (mające ukończone 18 lat), które zgłoszą się do Konkursu w sposób opisany w dalszej treści Regulaminu. Osoba, która dokonała zgłoszenia oraz spełnia warunki Konkursu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.

2.Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

3.Do Konkursu nie mogą zgłaszać się ani uczestniczyć w nim:

•pracownicy Radia ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo),

•strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Radio,

•osoby małoletnie,

4. Uczestnik wyraża również nieodpłatnie zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi jak również ewentualnych artystycznych wykonań zrealizowanych i utrwalonych w związku z udziałem w Konkursie w szczególności dla potrzeb prezentacji internetowej oraz emisji radiowej audycji i innych przekazów związanych z Konkursem.

III. WARUNKI

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest telefoniczne zgłoszenie swej osoby w czasie trwania audycji i dopuszczenie przez Prezentera do udziału w konkursie.

2.W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

– imię i nazwisko,

– data urodzenia,

– adres zamieszkania,

– adres poczty elektronicznej (e-mail),

– numer telefonu kontaktowego.

3.Uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Prezenterowi RADIO SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12, w celach związanych z organizacją Konkursu.

4.Dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego Regulaminu – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

5.Uczestnik Konkursu udziela licencji niewyłącznej na jednorazowe wykorzystanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, który może powstać w tracie jego prezentacji na antenie Radia w ramach Konkursu.

IV.PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs trwa w godzinach nadawania audycji.

2. Wyboru zwycięscy Konkursu dokonuje 3-osobowe jury konkursowe („Jury”).

4. Organizator powołuje 3-osobowe jury konkursowe („Jury”) w skład którego wchodzi Redaktor Prowadzący daną audycję, Realizator oraz Przedstawiciel Działu Handlowego, które wybierze zwycięzcę Konkursu.

5. Jury Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

V. NAGRODY

1. Nagrody w Konkursie są ufundowane przez Sponsorów. Przed każdym rozpoczęciem Konkursu Prowadzący podaje co jest przedmiotem nagrody.

2. Nagrody będą pozostawione do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia danego Konkursu. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody.

3. Nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na gromadzenie, ujawnianie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W szczególności Uczestnik wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na publiczne ujawnienie swojego imienia i nazwiska (ewentualnie innych danych podanych Prowadzącemu) na stronie internetowej i/lub w programie radiowym Radia.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)

3. Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad Konkursu (Regulaminu), bez podania przyczyn.

3.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2, RADIO poinformuje o takich zmianach na stronie internetowej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,

5.Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.silesia.fm

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 919 do 921 K.c.).

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01-12-2014 r.

 

Z okazji urodzin Radia Silesia zorganizowanych w dniu 4 lipca 2015r. Radio przeprowadzi konkurs, którego główną nagrodą będzie rower górski.  Do konkursu mają zastosowanie przepisy „Regulaminu Konkursów” zamieszczone na stronie internetowej Radia (http://silesia.fm/bez-kategorii/regulamin-konkursow/) z następującymi zmianami:

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.
Pierwszy etap trwa przez cały miesiąc od dnia 01 września 2015r. do 30 września 2015r. W tym etapie słuchacze odpowiadają na pytania za 1 i 3 punkty. 
Trójka słuchaczy z największą ilością punktów awansuje do finału rozgrywanego w dniu 3 października 2015r. w studiu Radia Silesia w Zabrzu.
W finale odbywanym „na żywo” każdy z uczestników otrzyma po pięć pytań i osoba z najlepszym wynikiem wygra nagrodę w postaci roweru górskiego.
Przy równej ilości punktów będą zadawane dodatkowe pytania aż do wyłonienia zwycięzcy.
W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje cyt. „Regulamin Konkursów”.
  • Dorota Elzbieta Wanecka

    jutro jest dzien babci