Obserwuj nas i bądź na bieżąco!

Regulamin konkursów

Regulamin Konkursów

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji Konkursów na antenie Radia Silesia zwanych dalej „Konkursem” lub „Konkursami”.
2.Konkurs organizowany jest przez Radio Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy placu Grunwaldzkim 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522641, nr NIP 634-283-11-44, kapitał zakładowy 5.000,- zł., zwaną dalej „Radio” lub „Organizatorem”.
3.Celem Konkursu jest wyłonienie spośród osób biorących udział t.j. „Uczestników”, zwycięscy Konkursu.
4.Telefoniczne zgłoszenie swego udziału na antenie Radia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości, nadto zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5.Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu pozbawia go statusu Uczestnika oraz prawa do nagrody.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie (mające ukończone 18 lat), które zgłoszą się do Konkursu w sposób opisany w dalszej treści Regulaminu. Osoba, która dokonała zgłoszenia oraz spełnia warunki Konkursu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.
2.Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
3.Do Konkursu nie mogą zgłaszać się ani uczestniczyć w nim:

 • pracownicy Radia ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo),
 • strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Radio,
 • osoby małoletnie,
 • osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających Konkurs uzyskały nagrody w jakimkolwiek innym konkursie organizowanym przez Radio.
 1. Uczestnik wyraża również nieodpłatnie zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi jak również ewentualnych artystycznych wykonań zrealizowanych i utrwalonych w związku z udziałem w Konkursie w szczególności dla potrzeb prezentacji internetowej oraz emisji radiowej audycji i innych przekazów związanych z Konkursem.

III. WARUNKI

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest telefoniczne zgłoszenie swej osoby w czasie trwania audycji i dopuszczenie przez Prezentera do udziału w konkursie.
2.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz Fundatora.
3.Warunkami uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagród są:

 • Zgłaszając się do udziału w konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się oraz zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu Konkursu.
 • Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich
 • Zgłoszenie odpowiedzi w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z postanowieniami

Wyrażenie wyżej wymienionych zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie oraz otrzymanie nagrody w Konkursie.

4.W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • informację, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających Konkurs nie uzyskano nagrody w innym konkursie organizowanym przez Radio.

5.Uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Prezenterowi RADIO SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12, w celach związanych z organizacją Konkursu.
6.Dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego Regulaminu – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
7.Uczestnik Konkursu udziela licencji niewyłącznej na jednorazowe wykorzystanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, który może powstać w tracie jego prezentacji na antenie Radia w ramach Konkursu.

IV.PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa w godzinach nadawania audycji.
 2. Wyboru zwycięscy Konkursu dokonuje 3-osobowe jury konkursowe („Jury”).
 3. Organizator powołuje 3-osobowe jury konkursowe („Jury”) w skład którego wchodzi Redaktor Prowadzący daną audycję, Realizator oraz Przedstawiciel Działu Handlowego, które wybierze zwycięzcę Konkursu.
 4. Jury Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.


V NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie są ufundowane przez Sponsorów. Przed każdym rozpoczęciem Konkursu Prowadzący podaje co jest przedmiotem nagrody.
 2. Nagrody będą pozostawione do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia danego Konkursu. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody.
 3. Nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu (dalej: „Dane”) jest Radio Silesia z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.
 3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko.
 4. W przypadku laureatów Konkursu przetwarzane są również dane w postaci: adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. informacja, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających Konkurs nie uzyskano nagrody w innym konkursie organizowanym przez Radio.
 5. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 6. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
 7. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
 10. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: Radio Silesia w celu wyłonienia laureata konkursu oraz przekazania nagrody.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO).
 12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Konkursu jest zgoda Zwycięzcy Konkursu.
 13. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 14. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 15. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice.
 16. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad Konkursu (Regulaminu), bez podania przyczyn.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2, Radio poinformuje o takich zmianach na stronie internetowej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
 5. .Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.silesia.fm
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 919 do 921 K.c.).
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01-12-2014 r. (zmiana 31-08-2018r.)
Zgoda ciasteczka

Zgoda Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.

Czytaj Więcej